Privacyverklaring Heerlen STAND-BY! 

Wij geloven in een betekenisvol leven voor alle inwoners van Heerlen. Daar zetten wij ons iedere dag voor in: samen met u, uw familie, vrienden, kennissen en de buurt of wijk. Soms hebben we daarvoor uw persoonlijke gegevens nodig. Hoe we uw gegevens bewaren en wat we ermee doen, kunt u lezen in deze privacyverklaring. 

Wie zijn wij? 

Heerlen STAND-BY! is een coöperatie van zorg- en welzijnsorganisaties. Wij dragen bij aan duurzame, preventieve en betaalbare welzijnsdiensten en zorg in de gemeente Heerlen en een betere gezondheid van de Heerlense bevolking. Dat doen we met elkaar, onze partners, de inwoners van Heerlen en de gemeente Heerlen. 

Hoe kunt u ons bereiken? 

Heerlen STAND-BY is bereikbaar per mail, post of telefoon.

T    (045) 711 15 51 

E   meldpuntAVG@heerlenstandby.nl 

P   Postbus 191, 6400 AD  Heerlen 

Wat zijn persoonlijke gegevens ?

Dit zijn gegevens die ofwel direct over een persoon gaan ofwel naar een persoon te herleiden zijn. Denk hierbij aan naam/ adres/ woonplaats (NAW-gegevens), een burgerservicenummer (BSN), etc.

Waarom verwerken wij gegevens van u?

Heerlen Stand-BY! verwerkt persoonsgegevens en soms ook bijzondere gegevens (medische gegevens) om u te kunnen ondersteunen bij uw vraag. Voordat wij uw gegevens registreren in onze systemen vragen wij u altijd vooraf toestemming hiervoor. 

 De aan u gevraagde persoonsgegevens gebruiken wij om:

 • te kunnen vaststellen of u bent wie u zegt dat u bent (naam, adres, woonplaats, BSN, geboortedatum)
 • een afspraak met u te kunnen maken (mailadres en telefoonnummer); 
 • bij u thuis langs te kunnen langskomen als dit nodig dit nodig is om uw ondersteuningsvraag te kunnen beantwoorden (adres gegevens). 

 Deze gegevens gebruiken we ook om uw ondersteuningsvraag in te vullen. 

Bijzonder privacygevoelige informatie 

Als dit nodig is om u te kunnen ondersteunen, vragen wij ook naar bijzonder privacygevoelige informatie, zoals informatie over uw gezondheid of financiële situatie. Deze gegevens worden extra zorgvuldig verwerkt. Alleen uw directe hulpverlener heeft toegang tot deze informatie. 

 Gegevens die door uw hulpverlener worden verwerkt, worden alleen aan andere medewerkers verstrekt als:

 • zij tot hetzelfde sociale buurtteam van uw hulpverlener behoren én; 
 • als zij deze gegevens voor de uitvoering van hun werk nodig hebben.  

Deze medewerkers werken altijd onder directe verantwoordelijkheid van uw hulpverlener. 

 Gebruik voor bedrijfsvoering 

Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken ter ondersteuning van onze bedrijfsvoering.  Als wij uw gegevens verwerken in bijvoorbeeld onze managementrapportages, zijn deze gegevens niet naar u herleidbaar. Denk bijvoorbeeld aan statistische analyses, het evalueren en verbeteren van onze diensten en intern marktonderzoek.  

Vergoeden geleverde diensten 

Wij gebruiken uw gegevens ook voor het kunnen vergoeden van geleverde diensten door samenwerkingspartners. 

Met wie kunnen wij uw gegevens delen? 

Samenwerkingspartners 

Als wij u ondersteunen, kan het nodig zijn dat Heerlen Stand-BY! uw gegevens, inclusief persoonsgegevens, deelt met samenwerkingspartners. Dit gebeurt op basis van een samenwerkingsovereenkomst. 

Wij geven uw gegevens alleen met uw toestemming door aan derden

Alleen als Heerlen STAND-BY! hiertoe wettelijk verplicht is, verstrekken wij uw persoonsgegevens aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Buiten de Europese gemeenschap (EU) geven wij geen gegevens door.

Arts of specialist 

Als wij gegevens van uw (huis)arts of ander organisatie nodig hebben, dan vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Wij vertellen u dan waarom wij deze informatie nodig hebben en om welke gegevens het gaat. Pas als u schriftelijk toestemming geeft, mogen wij deze gegevens bij de betreffende arts of organisatie opvragen. 

Gegevens uit Basisregistratie Personen 

Wij kunnen uw gegevens controleren in de Basisregistratie Personen (BRP) van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Dat doen we omdat:  

 • we er graag zeker van willen zijn dat wij de juiste gegevens van uw in onze administratie opnemen; 
 • risico’s willen beheersen; 
 • en  fraude tegen willen gaan. 

De controle zelf gebeurt door bevoegde medewerkers van de Gemeente Heerlen. Om dit mogelijk te maken, delen wij uw gegevens met de gemeente Heerlen.  Gemeente Heerlen is bij het gebruik van uw persoonsgegevens gebonden aan het privacyreglement van gemeente Heerlen. 

Hoe informeren wij u? 

Wij informeren u als wij gegevens van u gaan verwerken. 

Hoe zijn uw gegevens beveiligd? 

Wij zorgen voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Uiteraard volgen we daarbij de wettelijke eisen en richtlijnen. 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard? 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking of dan op basis van de Archiefwet is vereist. 

 Wat zijn uw rechten? 

 • U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG). Als u wilt weten welke persoonsgegevens Heerlen Stand-BY! van u verwerkt, dan u een schriftelijke aanvraag doen om uw gegevens in te zien. Wij behandelen uw verzoek binnen een redelijke termijn.  
 • Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG).  
 • U kunt, in een aantal gevallen, vragen om uw gegevens te verwijderen of te wissen (artikel 17 AVG).  
 • Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die Heerlen Stand-BY! van u verwerkt doorgeven aan een andere organisatie?  Dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG). 
 • Ook kunt u vragen om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG) 

Als u informatie wilt over uzelf, kunnen wij u deze informatie pas geven als voldoende duidelijk is wie u bent (identificeren) en ook daadwerkelijk de persoon bent die u zegt te zijn (authentiseren). Wij verstrekken geen gegevens over de telefoon of via e-mail zonder dat wij zeker weten dat wij u aan de telefoon hebben of een e-mail van uw mailadres afkomstig is.

 Wilt u gebruik maken van uw rechten? Dan kunt u uw vraag sturen aan meldpuntAVG@heerlenstandby.nl 

Het verzamelen van passief verstrekte informatie

Heerlen Stand-BY! maakt gebruik van analytische cookies om het gebruik van www.heerlenstandby.nl te onderzoeken. Wij verzamelen via onze website eveneens domeingegevens die onderdeel uitmaken van de analyse over het gebruik van de website. Deze informatie, bijvoorbeeld het aantal malen dat de website bezocht wordt en welke pagina’s er binnen de website bekeken worden, wordt door ons verzameld met als doel het verbeteren van de toegankelijkheid en de kwaliteit van de internetpagina’s. Voor zover de gegevens door ons worden verwerkt, gebeurt dit volledig anoniem. De informatie wordt automatisch verzameld zodat u dus geen handelingen hiervoor hoeft te verrichten. Wij gebruiken hiervoor Slimstat Analytics.

Nieuwe ontwikkelingen

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 april 2019. De tekst van deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast als nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Bijvoorbeeld wanneer de privacywetgeving verandert of in het kader een aanpassing van onze bedrijfsactiviteiten. Wij raden u daarom aan deze verklaring regelmatig door te lezen. 

<