Artikelen die alleen via de Update van Heerlen STAND-BY! te lezen zijn
– NIET BESTEMD VOOR ALGEMENE PUBLICATIE-

´Van zorgen voor, naar zorgen dat´ met Positieve Gezondheid

In Nederland hebben we de neiging om iedereen in hokjes te plaatsen. Het is belangrijk dat we gaan kijken naar de mens in ál zijn facetten en niet alleen naar zijn diagnose. Hiervoor is een ander instrument nodig, zodat je de juiste zorg op de juist plek krijgt. En dat instrument is het spinnenweb van Positieve Gezondheid.

De beweging Limburg Positief Gezond ging in gesprek met Paul Schefman en Thea Verkoeijen, beiden verbonden aan Heerlen STAND-BY! Dit resulteerde in een mooi artikel over de rol van Positieve gezondheid van Heerlen STAND-BY!

“We willen allemaal de Limburgse burger gezonder maken. Dat staat buiten kijf”. 

Waar staan we voor?

Heerlen STAND-BY! is inmiddels aan het vijfde jaar van haar bestaan begonnen. De roerige beginjaren van de organisatie zijn voorbij. De meeste medewerkers hebben hun plekje binnen de coöperatie wel gevonden en onderschrijven de werkwijze van STAND-BY!, zo blijkt uit de jaarlijkse medewerkers onderzoeken. Maar in de loop van de jaren was het gezamenlijk beeld  wat verwaterd. En sinds de start van STAND-BY! zijn er heel wat medewerkers vetrokken en nieuwe voor in de plaats gekomen. Tijd voor een herijking dus.

Gezamenlijk beeld

Na een voorstel van medewerkers, zijn we eind 2020 aan de slag gegaan met het thema ‘Professionaliteit’ en hebben we hier een traject voor uitgezet. In dit traject, waar we het hele jaar 2021 voor uit trekken, stellen we samen onze basiswaarden opnieuw vast, bekijken wat essentieel is voor STAND-BY! en wat ons uniek maakt. Een werkgroep, waarin ieder SBT vertegenwoordigt is, bepaalt de koers en de onderwerpen in het traject.

Elk SBT verkennen de vragen met elkaar en bepalen wat de antwoorden hierop voor hen persoonlijk, voor de cliënt en voor hun team betekenen. Hiermee beogen we niet alleen persoonlijke groei bij medewerkers maar ook een hechter functionerend team te realiseren.

Aanscherping

Inmiddels hebben we samen onze missie en visie aangescherpt en kijken we naar de grondhouding en competenties van een medewerker bij STAND-BY!

In de loop van het jaar gaan we ook nog met de volgende vragen aan de slag:

 • Wat vinden we van de transformatie van ons aanbod?
 • Hoe gaan we met specifieke doelgroepen om?
 • Beschikken we over de juiste deskundigheid?
 • Zijn taken en verantwoordelijkheden duidelijk?
 • Zijn we eenduidigheid in het methodisch handelen?
 • Welke mogelijkheden zien wij om deze relaties te versterken?

Aan het eind van dit jaar evalueren we het traject dat we samen doorlopen hebben en bespreken we of er andere thema’s zijn die we nog aan de orde willen stellen.

Sociaal Maatje staat voor eenzame Heerlenaren klaar

Op 1 oktober werd het burgerinitiatief ‘Heerlen Against Corona’ onderdeel van Alcander en ging verder als ‘Sociaal Maatje’. Ook Heerlen STAND-BY! is nauw betrokken bij dit initiatief. Bijna 130 vrijwilligers zetten zich via Sociaal Maatje in voor eenzame Heerlenaren.

De afgelopen vijf maanden tijd hielpen zij maar liefst 137 mensen. Er werden vele bijzondere ‘matches’ gemaakt op basis van gemeenschappelijke interesses en vaak ontstond er een echte ‘klik’. De maatjes zorgen niet alleen voor een stuk gezelligheid en een luisterend oor, maar bieden  ook praktische hulp als iemand geen of een beperkt eigen netwerk heeft. Zo kunnen zij bijvoorbeeld helpen bij het doen van boodschappen, koken, de hond uitlaten, kleine klusjes, ziekenhuisvervoer en meer.

Bijzonder kerst voor minima

Tijdens de feestdagen organiseerde Sociaal Maatje in samenwerking met Caritas045 en SchuldHulpMaatje Parkstad de actie ‘Kerstmaatjes’. Bijna 190 inwoners van Parkstad met een minimuminkomen konden een feestelijk driegangendiner afhalen. Daarnaast werden 50 mensen aan elkaar gekoppeld als kerstmaatje. Zij vierden de Kerst samen!

Hulp hard nodig tijdens lockdown

Nadat nieuwe lockdown ingegaan was, bleek de hulp van Sociaal Maatje extra hard nodig. In de periode van kerst tot februari kregen wij twee keer zoveel vragen als normaal. Inwoners van Heerlen en omgeving die in quarantaine moesten of gevoelens van eenzaamheid of depressie kregen door de aangescherpte maatregelen konden bij ons terecht.

#OokAlleen

Met het project #ookalleen besteedt Sociaal Maatje aandacht aan jongvolwassenen die een gevoel van eenzaamheid ervaren. Een tiental jonge Heerlenaren die zich alleen voelen werden door ons geïnterviewd. Van deze gesprekken werden korte video’s gemaakt die op onze social media verschijnen. Samen gaan wij kijken hoe we dit probleem kunnen aanpakken.

Samenwerking Meldpunt Eenzaamheid

Binnenkort gaat onze postercampagne in samenwerking met Meldpunt Eenzaamheid van de gemeente Heerlen van start. Zo hopen wij nog meer Heerlenaren te kunnen attenderen op onze diensten en meer mensen te motiveren vrijwilliger te worden bij Sociaal Maatje! Voor deze postercampagne maakte lokale fotograaf Ginger Bloemen portretten van een diverse groep Heerlenaren.

In de media

Sociaal Maatje was de afgelopen maanden veelvuldig in het nieuws! Zo werden we uitgelicht in een groot interview met De Limburger en waren wij te zien met diverse items bij L1 en Wij Zijn Limburg.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Alle medewerkers van Heerlen Stand-By! worden geschoold in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is een landelijk instrument dat een methodische handelswijze biedt bij signalen van huiselijk geweld. Huiselijk geweld en kindermishandeling komen helaas nog veel te vaak voor. Iedere medewerker moet daarom weten hoe je signalen van mishandeling herkent, en welke stappen je kunt zetten om de situatie te verbeteren. Met dit implementatietraject zorgen we ervoor dat alle medewerkers die voor STAND-BY! werken op dezelfde manier met de Meldcode omgaan.

Aandachtsfunctionarissen & e-learning

Afgelopen jaar zijn acht medewerkers opgeleid tot aandachtsfunctionaris. Zij vormen de eerste vraagbaak voor collega’s in de organisatie. Daarnaast hebben we kick-off bijeenkomsten georganiseerd en hebben alle medewerkers een e-learning gevolgd. Dit was mogelijk door een financiële bijdrage van de gemeente Heerlen en de provincie Limburg.

Samen tegen huiselijk geweld en kindermishandeling

In de eerste fase van de implementatie van de meldcode zijn niet alleen medewerkers van JENS en STAND-BY! getraind. Ook medewerkers van Impuls (Kerkrade), de sportconsulenten in Heerlen en een aantal medewerkers van Novizorg namen deel aan de bijeenkomsten en de e-learning. Zo zorgen we voor brede algemene kennis van de meldcode.

Toepassing in de eigen organisatie

Dit jaar organiseren we nog een training per gebied waarin de toepassing voor Heerlen STAND-BY! en JENS verder wordt toegelicht. In deze training is gekozen voor blended learning. De aandachtsfunctionarissen gebruik hiervoor een videopresentatie en combineren die met een digitale bijeenkomst om verdere vragen te beantwoorden.

Verwijsindex Parkstad

Gekoppeld aan de implementatie van de Meldcode is ook de implementatie van de Verwijsindex Parkstad bij Heerlen STAND-BY!. Deze is gepland de eerste helft van 2021. Totdat de Verwijsindex bij STAND-BY! geïmplementeerd is, melden medewerkers via de protocollen van hun moederorganisatie.

Eenzaamheid onder ouderen

Wat doe je er aan?

Meer dan helft van de mensen ouder dan 75 jaar zegt zich eenzaam te voelen. Samen met de gemeente Heerlen wil STAND-BY! eenzaamheid eerder signaleren en de trend van eenzaamheid onder ouderen doorbreken. Dat doen we met eigen initiatieven en door aan te sluiten bij al bestaande initiatieven van anderen in de gemeente.

Huisbezoek van 80+ naar 75+

Al jaren bezoeken de vrijwillige ouderenconsulenten alle inwoners van Heerlen in het jaar dat ze 80 worden. De ouderenconsulten nemen contact met hen op en bieden vrijblijvend een gesprek aan waarin de 80-jarige kan aangeven waar hij of zij behoefte aan heeft of ondersteund wil worden.
Afgelopen jaar voerden we het project ‘Eenzaamheid 75-plus’ uit. Vrijwilligers brachten daarbij een bezoek aan 75-plussers, specifiek gericht op het thema ‘eenzaamheid’.

Mede naar aanleiding van dit project en gesprekken met wethouder Keulen (o.a. Integraal Ouderenbeleid) gaan we de huisbezoeken van de ouderenconsulenten vernieuwen. Niet alleen de vorm en de inhoud van het gesprek wordt daarbij aangepast. Ook wordt de leeftijd voor het reguliere huisbezoek verlaagd. Deze is inmiddels al aangepast naar 75 jaar.

Naast het reguliere huisbezoek van onze ouderenconsulenten, bezoeken ook onze ouderenadviseurs (beroepskrachten van STAND-BY!) senioren op basis van vragen of signalen uit de omgeving. Deze bezoeken zijn niet gebonden aan een bepaalde leeftijd.

Verbinding met andere initiatieven

Medio 2020 heeft de gemeente Heerlen het Meldpunt Eenzaamheid gestart. Als het Meldpunt een vraag krijgt, pakken de sociale buurtteams van STAND-BY! deze vraag verder op. Daarnaast is in Hoensbroek de ‘Coalitie tegen Eenzaamheid’ opgericht, waarin partijen samenwerken om eenzaamheid te bestrijden. Heerlen STAND-BY! is één van de partners in deze coalitie. In het laatste kwartaal van 2020 zijn we ook de verbinding aangegaan met Sociaal Maatje Heerlen (voorheen Heerlen Against Corona). Over dit initiatief leest u meer in het artikel ‘Sociaal Maatje staat voor eenzame Heerlenaren klaar’.

Gezamenlijk optrekken

Om de verbinding met gemeentelijke initiatieven op het terrein van eenzaamheid te verstevigen en om de huisbezoeken van onze ouderenconsulenten te verdiepen, zijn drie werkgroepen gevormd rondom de thema’s eenzaamheid, financiën en wonen.
Elke werkgroep bestaat uit een medewerker van STAND-BY!, een vrijwilliger en een vertegenwoordiger van de KBO. In de werkgroep eenzaamheid is ook een beleidsambtenaar van de gemeente Heerlen vertegenwoordigd. Wij verwachten in april de eerste resultaten van deze werkgroepen.

Samen sta je sterker!

Samen sta je sterker. Dat geldt niet alleen voor de partners van Heerlen STAND-BY!, maar ook vaak voor de inwoners van Heerlen. In een groep leer je van elkaar en kun je ervaringen uitwisselen. Bij Heerlen STAND-BY! maken we steeds vaker gebruik van vormen van collectieve ondersteuning. Maar niet altijd is duidelijk welke vormen van ondersteuning er zijn en wanneer ze ingezet kunnen worden. Soms overlappen bepaalde vormen van ondersteuning elkaar ook.

Vakgroep collectieve ondersteuning

Intensievere samenwerking tussen de verschillende vormen van collectieve ondersteuning is daarom nodig. Ook willen we collectieve ondersteuning een prominentere plek binnen STAND-BY! geven. Daarom hebben we een vakgroep Collectieve Ondersteuning ingericht.

Deze groep collega’s heeft afgelopen maanden gewerkt aan de notitie ‘Collectieve ondersteuning waarin we een aantal zaken hebben vastgelegd, waaronder:

 • Welke vormen van collectieve ondersteuning hebben we: groepsbegeleiding, groeps-maatschappelijk werk, zelfregiegroepen en herstelgroepen en de training Positieve gezondheid.
 • Welke vorm zet je wanneer in? En wat zijn de verschillen?
 • Hoe is de toegang tot collectieve ondersteuning geregeld?
 • Hoe registreer je collectief aanbod?
 • Welke groepen zijn er op dit moment?

Bekendheid vergroten

Komend jaar gaat de vakgroep eerst aan de slag met het vergroten van de kennis over collectieve ondersteuning in de eigen organisatie en het zichtbaar maken van onze groepsondersteuning voor partners en bewoners.

Daarnaast worden de verschillende vormen van collectieve ondersteuning op elkaar afgestemd om overlap te vermijden en worden groepsbegeleiding, groepsmaatschappelijk werk en zelfhulpinitiatieven verder doorontwikkeld.

Pilot ‘Positief Gezond’ als verlengd intake

Een ander onderdeel waar de vakgroep zicht dit jaar mee bezig gaat houden is de ontwikkeling van een pilottraining ‘Positief Gezond’.  Daarbij zetten we het gedachtengoed van Positieve Gezondheid in om een beter beeld te krijgen van de wensen, vragen en problemen van de mensen die bij ons aankloppen voor ondersteuning. In het artikel ´Pilot Training Positief Gezond´ leest u hier meer over.

In de volgende nieuwsbrieven van dit jaar zullen we aandacht besteden aan de verschillende vormen van collectieve ondersteuning.

Buurtplatforms online

Sinds kort zijn de nieuwe buurtplatforms online. Op deze platforms kan iedereen zien wat er in zijn eigen omgeving te doen is en welke organisaties er actief zijn. Als ze een gratis account aanmaken, kunnen bewoners ook zelf een bijdrage leveren, zien wie hun buren zijn of een vraag of aanbod op het prikbord plaatsen.

Tegenslag door corona

Samen met vrijwilligers, buurtorganisaties en andere actieve partijen hebben onze opbouwwerkers hard gewerkt om de platforms gevuld te krijgen. Helaas heeft corona al een aantal keren roet in het eten gegooid. Door corona is het aantal activiteiten van organisaties dit jaar beperkt gebleven. Dit is ook terug te zien in de agenda.

Een stevige basis

Het afgelopen jaar hebben we in ieder geval een stevige basis gelegd voor een platform dat mensen, organisaties en initiatieven in de Heerlense buurten met elkaar kan verbinden. En waar snel en eenvoudig terug te vinden is wat er allemaal te doen is in de buurt. Zodra er volgend jaar weer meer mogelijk is, starten we ook een publiekscampagne om de inwoners van Heerlen op het platform te attenderen.

De platforms

Je kunt nu alvast een kijkje nemen op de verschillende platforms. Er zijn op dit moment vier platforms, één voor elk gebied in Heerlen. Daarnaast is het mogelijk om het overzicht van heel Heerlen te bekijken.

www.hoensbroekonline.nl
www.heerlerheideonline.nl
www.heerlencentrumonline.nl
www.heerlenzuidonline.nl
www.wijkconnect.com/heerlen

Werkgroep vervoer krijgt groen licht

De werkgroep Vervoer van Heerlen STAND-BY! (HSB) heeft onderzocht hoe het vervoer van cliënten efficiënter kan worden georganiseerd. De eerste plannen zijn inmiddels gepresenteerd aan de ledenvergadering van HSB en de werkgroep heeft groen licht gekregen om de plannen verder uit te werken.

Dat betekent dat we in eerste kwartaal van 2021 een pilot willen starten met een vervoersdienst in een deel van Heerlen. Een belangrijk onderdeel hiervan is een centrale leer-/werkplaats. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten en ervaring van Relim, één van de leden van de coöperatie.  Uiteraard wordt daarbij ook gebruik gemaakt van menskracht en materiaal van de overige coöperatieleden.

De bedoeling is om de vervoersdienst fasegewijs uit te breiden naar heel Heerlen

Uniforme werkwijze meldcode ‘Huiselijk Geweld en Kindermishandeling’

Tot nu toe werkt onze medewerkers volgens de richtlijnen van de moederorganisaties met de meldcode ‘Huiselijk Geweld en Kindermishandeling’. Om ervoor zorgen dat al onze medewerkers een uniforme werkwijze hanteren, hebben we samen met JENS en in nauwe afstemming met het Expertiseteam een gezamenlijke werkwijze ontwikkeld.

300 deelnemers in Heerlen

De implementatie van de uniforme werkwijze vindt plaats aan de hand van een implementatieprogramma, dat wordt uitgevoerd in het laatste kwartaal van dit jaar. Een introductiebijeenkomst in het kader van dit programma heeft inmiddels plaats gevonden. Hier namen ongeveer 300 medewerkers uit Heerlen deel. In totaal volgen bijna 390 medewerkers het programma.

Implementatieprogramma

Met het implementatieprogramma geven we een stevige impuls de meldcode ‘Huiselijke geweld en kindermishandeling’. Het implementatieprogramma bestaat uit vier onderdelen:

 • Een kick-offbijeenkomst in september, waarin het belang van de meldcode centraal staat.
 • Een e-learning via Augeo in oktober, waarin het gebruik en de toepassing van de meldcode wordt toegelicht.
 • Vertaling naar de praktijk in november/december, waarbij we de processen en de werkwijze in Heerlen toelichten.
 • Borging in casuïstiek en overleg begin 2021, waarbij we casussen bespreken over huiselijk geweld en kindermishandeling en medewerkers ondersteunen bij de behandeling daarvan.

Van individueel naar collectief

De komende jaren willen we meer inzetten op groepsbegeleiding, groepswerk en zelfregiegroepen. We zien namelijk dat dit voor veel cliënten een goede vorm van ondersteuning is. In een groep leren de deelnemers van elkaar, kunnen ze elkaar tot steun zijn en realiseren mensen zich dat ze niet de enige zijn die ergens moeite mee heeft.

Daarnaast is collectieve begeleiding een efficiënte vorm van ondersteuning, die ons de kans biedt om meer mensen te ondersteunen.

Vakgroep collectieve ondersteuning

Afgelopen zomer hebben we een vakgroep collectieve ondersteuning gevormd. In deze vakgroep zitten vertegenwoordigers van het groepsmaatschappelijk werk en groepsbegeleiders uit alle gebieden. De zomerperiode hebben we gebruikt om een plan te maken. Doel van dit plan: de verschillende vormen van collectieve ondersteuning in Heerlen samen verder ontwikkelen.
De rest van het jaar gebruiken we om de randvoorwaarden, zoals een inventarisatie van het collectieve aanbod en de mogelijkheid om groepsaanbod in KEDO te registeren, op orde te brengen. In 2021 starten we met het realiseren van onze doelen.

Onder collectieve ondersteuning verstaan we groepsbegeleiding, het groeps-maatschappelijk werk en  zelfregiegroepen.