Artikelen die alleen via de Update van Heerlen STAND-BY! te lezen zijn
– NIET BESTEMD VOOR ALGEMENE PUBLICATIE-

Heerlen STAND-BY! nu ook op LinkedIn

Sinds kort is Heerlen STAND-BY! ook te vinden op LinkedIn. Op onze pagina delen we regelmatig nieuws over STAND-BY!, vacatures of relevante berichten over het Sociaal Domein. Dus wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelen bij Heerlen STAND-BY!?

Volg ons dan op LinkedIn:.https://www.linkedin.com/company/heerlen-stand-by

Meldpunt Eenzaamheid gestart

In juli startte het Meldpunt Eenzaamheid Heerlen. Het meldpunt gaat eenzaamheid te lijf door inwoners met de juiste personen in contact te brengen. Iedereen die zelf eenzaam is, maar ook familieleden, kennissen, professionals die zich zorgen maken over eenzaamheid kunnen zich melden bij het Sociaal Portaal (045-5604004) of bij Heerlen STAND-BY! (045) 711 15 51.

Direct bij de juiste persoon

Alle meldingen komen terecht bij de Sociale Buurtteams van Heerlen STAND-BY! Afhankelijk van de leeftijd van de persoon neemt de jeugdconsulent of een medewerker van het Sociaal Buurtteam contact met hem of haar op. Alle meldingen worden binnen 3 werkdagen opgepakt.

Veertien meldingen in eerste maand

In de eerste maand na de start meldden zicht veertien mensen bij het meldpunt. Daarbij zitten naast mensen die zich eenzaam voelen ook mensen die zich als vrijwilliger aanbieden, aldus Dagblad De Limburger.

Heerlen STAND-BY! in nieuwsbrief Positieve Gezondheid

Deze week verscheen een artikel van Thea Verkoeijen, Implementatiecoach Positieve Gezondheid bij STAND-BY! en lid van het kernteam Limburg Positief gezond in de nieuwsbrief van de Beweging Limburg Positief Gezond.

In het artikel gaat Thea in op allerlei nieuwe ontwikkelingen die door corona ontstaan bij STAND-BY!. Daarnaast vertelt zij over het scholingsplan positieve gezondheid dat op dit moment uitgevoerd wordt.

Lees hier het hele artikel>

Iets meer samen- herstart activiteiten

Vanaf 1 juni zijn de Coronamaatregelen verruimd, waardoor we stapsgewijs kunnen starten met activiteiten op locatie. Om alles in goed banen te leiden en veilig te kunnen opstarten is er een werkgroep ‘1,5 meter werkomgeving’ samengesteld waarin we werken aan de veilige herstart van activiteiten op de locaties.

Op onze website vindt u een overzicht van de actuele stand van zaken.

Huisbezoeken

Waar we in het begin van de coronacrisis huisbezoeken tot een minimum beperkten, hebben we de fysieke contacten met cliënten inmiddels verder geïntensiveerd. Dat kan een huisbezoek zijn, maar we maken ook nog steeds gebruik van ‘alternatieven’ zoals een bezoek aan de deur, het maken van een wandeling, beeldbellen of een afspraak op de locatie Kruisstraat.

Dagbesteding

Ook medewerkers van de dagbesteding beperkten fysieke contacten in het begin zo veel mogelijk. Slechts een kleine groep cliënten, voor wie dit echt noodzakelijk was, nam deel aan dagbestedingsactiviteiten op locatie. Voor de overige cliënten organiseerden we alternatieve vormen van ondersteuning, zoals beweegprogramma’s en online sociale activiteiten.

Stapsgewijs worden de dagbestedingsactiviteiten inmiddels uitgebreid, zodat zo veel mogelijk cliënten, binnen de mogelijkheden en beperkingen van een locatie, weer naar de dagbesteding kunnen.

Beweegactiviteiten

De sportconsulenten organiseerden in april en mei al verschillende beweegactiviteiten ‘op afstand’, bijvoorbeeld bij verschillende flatgebouwen en verzorgingshuizen. Nu wordt een deel van de reguliere beweegactiviteiten voor groepen weer opgepakt, voor zover deze buiten plaats kunnen vinden. Uiteraard met in achtneming van alle hygiënemaatregelen.

Buurtpunten en andere activiteitenlocaties

Welke activiteiten we herstarten is onder andere afhankelijk van de locatie waar een activiteit plaatsvindt. Soms is het niet mogelijk om op een bestaande locatie of in een bestaande ruimte de ‘1,5 meter regel’ in acht te nemen. Dan moeten we eerst op zoek naar een alternatieve ruimte.

Voor de volgende activiteiten hebben we inmiddels een planning gemaakt:

  • In juni starten we gefaseerd met de activiteiten ‘Inloop en ontmoeten’. Waar deze activiteiten normaal gesproken vrij toegankelijk zijn, kunnen bewoners nu alleen deelnemen na aanmelding. Voor de zomerperiode worden ook de mogelijkheden onderzocht voor ontmoeting in de open lucht.
  • Naar verwachting starten we vanaf juli/augustus met groepsgerichte activiteiten, groepsbegeleiding en het groepswerk van het maatschappelijk werk.

In september, na de jaarlijkse ‘zomervakantie’ in juli en augustus, worden de activiteiten van Meer Bewegen voor Ouderen weer opgestart.

Start pilot online buurtplatforms

Dit voorjaar, vlak voor de corona uitbraak, is de pilot ‘online buurtplatform’ van start gegaan in vier Heerlense buurten: Hoensbroek Centrum-De Dem, Passart, Eikenderveld en een combinatie van de buurten Aarveld-Bekkerveld en Caumerveld-Douve Weien. Met de online buurtplatforms brengen we zowel activiteiten als kleine hulpvragen voor de buurt online samen op één plek. Hiervoor maken we gebruik van het platform van Wijkconnect.

In en over de buurt

Het platform wordt van de buurt, voor de buurt en door de buurt. Dat betekent dat iedereen het platform gratis en zonder allerlei persoonlijke gegevens achter te laten, kan bekijken. Ieder buurtbewoner, vereniging of andere non-profit organisatie kan ook zelf een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door een activiteit voor de buurt te publiceren in de agenda, of een post-it met een hulpvraag op het prikbord te plakken.

Betrokken bewoners

Vanaf het eerste moment worden buurtbewoners en -organisaties betrokken bij de opzet van het platform in hun buurt. In iedere pilotbuurt is inmiddels een team van buurtbewoners aan de slag om te inventariseren wat belangrijke activiteiten en organisaties in hun buurt zijn. De bewoners hebben via beeldbellen ook al een training gevolgd, waarin ze uitleg hebben gekregen over Wijkconnect en hebben geleerd hoe ze het platform kunnen beheren.

Platforms online in september

De komende maanden gaan de teams aan de slag met het enthousiasmeren van organisaties in de buurt, zodat deze zelf hun informatie en activiteiten op het platform gaan toevoegen. Daarnaast gaan ze werken aan een promotieplan voor hun eigen buurtplatform, zodat we na de zomervakantie de platforms in de vier pilotbuurten in de buurt kunnen introduceren.

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld van een activiteit in de agenda

Waarom een buurtplatform?

Afgelopen jaren zijn er steeds meer buurtpunten geopend in Heerlen. De buurtpunten vormen inmiddels een belangrijke plek in de buurten die steeds meer buurtbewoners weten te vinden voor een praatje, een kop koffie of een activiteit.

Ondanks de vele manieren waarop we aandacht vragen voor de buurtpunten bereiken we nog lang niet iedereen. Ook ontbreekt een actueel overzicht van de buurtactiviteiten dat voor iedereen toegankelijk is. Zowel door buurtbewoners als door de professionals in de buurt wordt dit als een gemis ervaren.

Het buurtplatform van Wijkconnect biedt iedereen in de buurt de mogelijkheid om bij te dragen aan de verbinding in de buurt.

Kijk op www.wijkconnect.com voor de wijken, buurten en dorpen die ons al voorgegaan zijn.

Nieuwe gebiedslocatie Hoensbroek

Vanaf  1 maart huren we samen met JENS een pand aan het Horstplein in Hoensbroek. Op deze kantoorlocatie kunnen alle medewerkers van JENS en STAND-BY uit gebied 1 terecht.  Ook de medewerkers van het expertiseteam gaan gebruik maken van deze locatie. Het Horstplein is de tweede gebiedslocatie, naast de kantoorlocatie van Alcander in gebied 4.

Samenwerking versterken

Met deze gebiedshuisvesting faciliteren we intensieve samenwerking tussen de medewerkers die vaak in dezelfde gezinnen werken en stemmen we werkwijzen en processen op elkaar af. Ook biedt de locatie praktische voordelen,  zoals een vermindering van reistijd voor gezamenlijk overleg of een bezoek aan een gezin.

Binnenkort in gebruik

De locatie zou 23 maart in gebruik genomen worden, maar als gevolg van de maatregelen rond het coronavirus werd dit uitgesteld. De locatie wordt binnenkort in gebruik genomen. De medewerkers die gebruik kunnen maken van deze locatie krijgen hierover bericht.

 

 

‘Knip’ cliëntdossiers nagenoeg opgeheven

Vanaf 1 januari van dit jaar rapporteren ambulant begeleiders ook in Kedo. Waar zij voorheen een deel van registratie in Kedo deden en een ander deel in de systemen  van de moederorganisaties, wordt nu alles in Kedo vastgelegd. Dat betekent dat de ‘knip’ in het cliëntdossier nagenoeg opgeheven is.

Dit is een belangrijke verbetering aangezien we het cliëntproces nu beter in zicht hebben. Ook kunnen medewerkers van STAND-BY!  gemakkelijker cliënten van elkaar overnemen.
Bovendien werken al deze medewerkers nu met hetzelfde methodisch kader dat vorig jaar samen met medewerkers ontwikkeld. Het kader is in Kedo geïntegreerd en ondersteunt medewerkers bij de stappen en de keuzes die ze maken in het cliëntproces. Denk hierbij aan vraagverheldering, triage, risico-inventarisatie en het gebruik van 1Gezin1Plan.

Op dit moment zijn we bezig om ook de rapportage over dagbesteding in Kedo te integreren.

 

Twee publicaties over leergemeenschap Heerlerheide

Naar aanleiding van onderzoek in de leergemeenschap heeft Jerome van Dongen, docent-onderzoeker
bij de Academie voor Verpleegkunde  en het lectoraat Wijkgerichte Zorg van Zuyd Hogeschool een tweetal artikelen geschreven voor WMO-magazine.

Een van de thema’s binnen de leergemeenschap Heerlen STAND-BY! was erkenning en facilitering van burgerinitiatieven. STAND-BY! collega Ed Hoogenboom vertelt in het eerste artikel samen met Jerôme van Dongen hoe deze werkgroep het aanpakte.

Het tweede artikel kreeg de titel ‘Leergemeenschap Heerlen STAND-BY!, katalysator voor innovatie’.  Door samen te leren en te experimenteren tot innovatie en praktijkverbetering komen en zo
de Wmo-coöperatie Heerlen STAND-BY! versterken. Dat was het doel van de leergemeenschap
die in september 2018 startte. Jerôme van Dongen, die in opdracht van STAND-BY! de
leergemeenschap oprichtte namens Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool, blikt terug.

Lees hier de beide artikelen:

Heerlens Sportakkoord: meer bewegen, blijven bewegen

Op 31 oktober ondertekende de gemeente Heerlen en diverse Heerlense sportaanbieders samen met JENS, Heerlen STAND-BY!, Heel Heerlen Beweegt, Huis voor de Sport Limburg, buurtverenigingen en NOC*NSF het Heerlens sportakkoord. De organisaties willen hiermee bereiken dat meer Heerlenaren gaan én blijven bewegen.

Aanbod op maat

Dat gebeurt onder meer door activiteiten af te stemmen op buurten en doelgroepen. Samen zorgen zij voor een breed aanbod van sport, training en ondersteuning. Het sportakkoord loopt tot eind 2021, wat ons de tijd biedt om duurzame verandering in gang te zetten. Heerlen STAND-BY! levert in verschillende projecten een bijdrage aan de ambities.

Plannen verbinden

In juli van dit jaar heeft de gemeente sportformateur Gioya van Tongeren aangesteld. Zij is in gesprek gegaan met verschillende sportaanbieders in de stad om te weten te komen welke plannen zij hebben en hoe deze met elkaar verbonden kunnen worden. Dat heeft geleid tot het sportakkoord.
In het Heerlense Sportakkoord is gekozen voor de volgende accenten:
• Inclusief Sporten en Bewegen
• Duurzame Sportinfrastructuur
• Vitale Sport – Beweegaanbieders
• Van jongs af aan vaardig in bewegen

Bijdrage rijk van € 50.000

Het sportakkoord Heerlen is inmiddels officieel goedgekeurd door de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Dat betekent dat de aangesloten partijen in 2020 € 50.000 krijgen van het rijk voor de uitvoering van de initiatieven en ambities uit het akkoord. Over het sportakkoord verscheen ook een bericht op Parkstad Actueel.

Nieuwe directeur voor STAND-BY!

Op 1 oktober startte Peggy Weelen als nieuwe directeur bij Heerlen STAND-BY! Zij volgt daarmee Elvira van Bergen op die per 1 juni na een periode van vier jaar vertrok en directeur werd bij Radar.

Peggy heeft meer dan 20 jaar bij de gemeente Heerlen gewerkt en heeft veel ervaring in het sociaal domein.  Bij de gemeente vervulde ze onder andere de rol van programmamanager Sociaal Domein en was ze hoofd van de afdeling Welzijn.

Ook heeft zij als programmamanager enkele jaren geleden mede aan de wieg gestaan van Heerlen STAND-BY! “Ik ben erg enthousiast over het concept dat hieraan ten grondslag ligt en heb mij ingespannen om vanuit gemeentezijde de oprichting van de coöperatie mogelijk te maken. Maar het echte succes van STAND-BY! ligt vooral bij diegenen die er de afgelopen jaren keihard aan gewerkt hebben om de coöperatie te laten groeien tot wat het nu is.” vertelt Peggy.

Na vele mooie jaren bij de gemeente Heerlen was ze toe aan een nieuwe uitdaging: “Ik ben er trots op dat ik vanaf 1 oktober van ‘binnenuit’ kan gaan werken aan het verder ontwikkelen en verstevigen van STAND-BY! Ik zie er naar uit om te starten en om de mensen die bij STAND-BY! werken (beter) te leren kennen.”

Het bestuur en de leden zijn blij dat zij in Peggy een nieuwe directeur gevonden hebben en kijken uit naar de samenwerking. Wij heten Peggy alvast van harte welkom en wensen haar veel succes!