Artikelen die alleen via de Update van Heerlen STAND-BY! te lezen zijn
– NIET BESTEMD VOOR ALGEMENE PUBLICATIE-

Heerlens Sportakkoord: meer bewegen, blijven bewegen

Op 31 oktober ondertekende de gemeente Heerlen en diverse Heerlense sportaanbieders samen met JENS, Heerlen STAND-BY!, Heel Heerlen Beweegt, Huis voor de Sport Limburg, buurtverenigingen en NOC*NSF het Heerlens sportakkoord. De organisaties willen hiermee bereiken dat meer Heerlenaren gaan én blijven bewegen.

Aanbod op maat

Dat gebeurt onder meer door activiteiten af te stemmen op buurten en doelgroepen. Samen zorgen zij voor een breed aanbod van sport, training en ondersteuning. Het sportakkoord loopt tot eind 2021, wat ons de tijd biedt om duurzame verandering in gang te zetten. Heerlen STAND-BY! levert in verschillende projecten een bijdrage aan de ambities.

Plannen verbinden

In juli van dit jaar heeft de gemeente sportformateur Gioya van Tongeren aangesteld. Zij is in gesprek gegaan met verschillende sportaanbieders in de stad om te weten te komen welke plannen zij hebben en hoe deze met elkaar verbonden kunnen worden. Dat heeft geleid tot het sportakkoord.
In het Heerlense Sportakkoord is gekozen voor de volgende accenten:
• Inclusief Sporten en Bewegen
• Duurzame Sportinfrastructuur
• Vitale Sport – Beweegaanbieders
• Van jongs af aan vaardig in bewegen

Bijdrage rijk van € 50.000

Het sportakkoord Heerlen is inmiddels officieel goedgekeurd door de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Dat betekent dat de aangesloten partijen in 2020 € 50.000 krijgen van het rijk voor de uitvoering van de initiatieven en ambities uit het akkoord. Over het sportakkoord verscheen ook een bericht op Parkstad Actueel.

Nieuwe directeur voor STAND-BY!

Op 1 oktober startte Peggy Weelen als nieuwe directeur bij Heerlen STAND-BY! Zij volgt daarmee Elvira van Bergen op die per 1 juni na een periode van vier jaar vertrok en directeur werd bij Radar.

Peggy heeft meer dan 20 jaar bij de gemeente Heerlen gewerkt en heeft veel ervaring in het sociaal domein.  Bij de gemeente vervulde ze onder andere de rol van programmamanager Sociaal Domein en was ze hoofd van de afdeling Welzijn.

Ook heeft zij als programmamanager enkele jaren geleden mede aan de wieg gestaan van Heerlen STAND-BY! “Ik ben erg enthousiast over het concept dat hieraan ten grondslag ligt en heb mij ingespannen om vanuit gemeentezijde de oprichting van de coöperatie mogelijk te maken. Maar het echte succes van STAND-BY! ligt vooral bij diegenen die er de afgelopen jaren keihard aan gewerkt hebben om de coöperatie te laten groeien tot wat het nu is.” vertelt Peggy.

Na vele mooie jaren bij de gemeente Heerlen was ze toe aan een nieuwe uitdaging: “Ik ben er trots op dat ik vanaf 1 oktober van ‘binnenuit’ kan gaan werken aan het verder ontwikkelen en verstevigen van STAND-BY! Ik zie er naar uit om te starten en om de mensen die bij STAND-BY! werken (beter) te leren kennen.”

Het bestuur en de leden zijn blij dat zij in Peggy een nieuwe directeur gevonden hebben en kijken uit naar de samenwerking. Wij heten Peggy alvast van harte welkom en wensen haar veel succes!

ZUYD Hogeschool

  • De samenwerking in de Leergemeenschap in Heerlerheide verloopt uitstekend. De meerwaarde van de hogeschool is hier groot.
  • Voor volgend jaar vragen we samen een RAAK subsidie aan om de samenwerking voort te zetten. Zo willen we het leervermogen van de coöperatie verder vergroten.
  • Daarnaast heeft Zuyd HS ons gevraagd om deel te nemen aan de Programmaraad lectoraat Sociale integratie/ Werkplaats sociaal domein. Een eer waar we graag op ingaan.

Informele zorg

De samenwerking met de informele zorg op operationeel vlak is er al. Zoals bijvoorbeeld bij de inloop voor mantelzorgers of het trainen van vrijwilligers. Maar we willen graag meer. We zijn van plan om na de zomervakantie met kwartiermakers informele zorg te starten. Dit zijn medewerkers van Heerlen STAND-BY! die gecoacht worden door CIZOP om aan de slag te gaan met:

  • het gelijkwaardiger inrichten van dienstverlening t.a.v. mantelzorgers;
  • het voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers;
  • respijtzorg beter kunnen aanbieden.

Vluchtelingenwerk

Asielzoekers en statushouders: een specifieke groep inwoners van Heerlen, die om specifieke aandacht vraagt. Om te voorkomen dat hun hulpvragen verder toenemen en om de integratie te bevorderen gaan we in een vroeg stadium samen met Vluchtelingenwerk aan de slag. Ook dit doen we in een pilot waarbij onze medewerkers leren over voorkomende culturen bij vluchtelingen en hen willen leren om de taalbarrière te beslechten.

Buurtpunten en -locaties

Buurtlocaties worden opgezet daar waar mensen van nature al komen of daar waar juist een hiaat is. In het eerste geval sluiten we aan op bestaande plaatsen en in het tweede geval ontwikkelen we zelf een buurtlocatie. Inmiddels maken we ook al gebruik van accomodaties die niet van één van de leden zijn zoals een ruimte bij een sportvereniging,  een accommodatie van de gemeente en school.

Bij de selectie, opening en programmering van een buurtlocatie gaat er een zogenaamde kwartiermakersgroep aan de slag. Deze groep bestaat uit bewoners, buurtorganisaties, buurtambassadeurs en medewerkers van Heerlen STAND-BY! Een aantal plekken waar we nu een buurtlocatie starten, hebben de potentie om uit te groeien tot volwaardig Buurtpunt, afhankelijk van de behoeften en het animo in de buurt.

Begroting 2020 & opvolging directie

Aanloop naar begroting 2020

We zijn gestart met de eerste voorbereidingen op de begroting van 2020.  Samen met de werkgroep Financiën & controlling onderzochten we het begrip functionele begroting. Dit leidt tot een aantal uitgangspunten waarover de ALV vergadert.

Opvolging directie

Het Bestuur nam de werving en selectie van de nieuwe directie ter hand. De eerste gespreksronde heeft inmiddels plaats gevonden en de verwachting is dat in de loop van juni bekend kan worden gemaakt wie de nieuwe directeur van Heerlen STAND-BY! wordt.

AVG

Een tweetal AVG-functionarissen en jurist brachten in kaart hoever we zijn met de uitvoering van ons plan van aanpak rondom de AVG. Hieruit blijkt dat we op koers liggen.
Desalniettemin vraagt de uitvoering de komende tijd aandacht. Niet zozeer op technisch vlak, maar meer in houding & gedrag van alle medewerkers. We starten dan ook een kleine awareness-campagne. En uiteraard vindt de risico-inventarisatie van KeDo binnenkort plaats.

Governance

De werkgroep Toezicht adviseerde over de invulling van indirect en waardengericht toezicht. Op 28 mei houdt de extern adviseur dhr. Hoek dit advies tegen het licht samen met bestuurders en toezichthouders. De heer Hoek heeft op voorhand al aangegeven dat het advies zoals het er nu ligt voor het grootste gedeelte passend is voor het doel.

Startschot voor transformatie dagbesteding

Een startschot is het niet helemaal, we zijn hier natuurlijk al een tijdje mee aan de slag. Maar vanaf mei gaan we aan de slag met een nog breder transformatieplan. Eén van de onderdelen is het beschrijven van de transformatie per dagbestedingslocatie. Hierin komt te staan welke mooie successen de dagbesteding op die locatie al boekt en welke transformatiekansen er nog liggen.

Het onderling delen van deze successen en kansen geven we veel aandacht. Daarnaast onderzoeken we of in elk gebied voldoende adequate dagbesteding voor de inwoners beschikbaar is. Zijn de dagbestedingslocaties wel zo logisch verdeeld over Heerlen op dit moment?