Artikelen die alleen via de Update van Heerlen STAND-BY! te lezen zijn
– NIET BESTEMD VOOR ALGEMENE PUBLICATIE-

Medewerkerstevredenheid blijft gelijk in 2020

Afgelopen maart hielden we weer het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek onder medewerkers.  De tevredenheid van de medewerkers wijkt niet veel af van die van vorig jaar.  Het overgrote deel van de medewerkers is tevreden over het werken voor Heerlen STAND-BY! en in het Sociaal Buurtteam.

Aantal respondenten

Wel hadden we te maken met een relatief lage respons. In totaal opende 198 medewerkers de vragenlijst. Daarvan voltooide slechts 35%, 70 personen de vragenlijst. Daarmee is de respons lager dan vorige keer, toen 83 medewerkers de vragenlijst voltooide.

Tevredenheid

De tevredenheid over het werken voor STAND-BY! is met 0,1 punt gestegen. Bij de stelling ‘Ik kan bij HSB doen waar ik goed in ben, lag de score dit jaar 0,2 punt hoger. Van de tevredenheid over het werken in het Sociaal Buurtteam zijn voor  2019 geen gegevens beschikbaar.

 

 

 

 

Samenwerken binnen de keten

Opvallend is dat er minder vaak een regisseur wordt aangewezen bij meervoudige problematiek, terwijl medewerkers aangeven vaker deze rol op zich te nemen. In de ervaring van medewerkers wordt de regie in lastige zaken steeds vaker bij STAND-BY! neergelegd.

 1. Hoe verloopt de samenwerking tussen professionals van andere ketenorganisaties?
 2. Als er sprake is van procesregie bij meervoudige problematiek, wordt er dan een regisseur aangewezen?
 3. Als er sprake is van procesregie bij multiproblem, wordt er dan een regisseur aangewezen?
 4. Ik neem de rol van procesregisseur op me bij meervoudige problematiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1=nooit, 10=altijd)

Ondersteuning op maat

Het bieden van ondersteuning op maat aan de cliënt lukt steeds beter.

 1. Ik kan ondersteuning bieden die aansluit op de behoeften van de cliënt
 2. Ik pas creatieve oplossingen toe om tot ondersteuning op maat te komen.
 3. Ik kijk samen met de cliënt naar zijn eigen mogelijkheden en de mogelijkheden van het netwerk.

Dienstverlening bleef in stand, ondanks COVID

Dat onze dienstverlening werd bemoeilijkt door COVID mag duidelijk zijn. Desondanks zijn de medewerkers er van overtuigd dat de Sociale Buurtteams hun dienstverlening redelijk goed in stand hebben kunnen houden.

 1. Heeft de Covid-periode jou belemmerd in de uitvoering van je werk?
 2. Heeft jouw SBT de dienstverlening op peil kunnen houden in de Covid-periode?
 3. Denk je in de toekomst gebruik te blijven maken van de inzet digitale middelen als onderdeel van het ondersteuningstraject, bijv. beeldbellen?

(1-niet, 10 = volledig)

 

Implementatie Meldcode afgerond

Als onderdeel van de implementatie van de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling hebben alle medewerkers in mei een verdiepingstraining gevolgd. Deze training werd verzorgd door de aandachtsfunctionarissen Meldcode.

Korte video’s per onderdeel

De training werd gegeven aan de hand van een aantal korte video’s, waarin medewerkers uitleg kregen over de toepassing van de Meldcode in de praktijk. De video’s laten zien hoe je als medewerker van JENS of STAND-BY! praktisch aan de slag kunt met de meldcode. Ook kunnen de video’s worden gebruikt bij het training nieuwe collega’s kunnen de video’s worden ingezet.

Aandachtsfunctionaris beantwoordt vragen

In de video’s kwamen vragen aan bod zoals, wat de rol is van de aandachtsfunctionaris, wat moet ik doen en vastleggen tijdens de verschillende stappen van het stappenplan en wat is de relatie van de Meldcode met de Kindcheck en de Verwijsindex Parkstad. Na elke video kon toelichting worden gegeven door de aandachtsfunctionaris.

Laatste onderdeel scholingstraject Meldcode

Met de verdiepingstraining is het laatste onderdeel van het scholingstraject dat vorig jaar startte, afgerond. Het scholingstraject bestond uit bijeenkomsten, een e-learning van Augeo en de verdiepingstraining. Nu alle medewerkers de verdiepingstraining hebben gevolgd, wordt de Meldcode een vast onderdeel van casuïstiekoverleg en besprekingen. Uiteraard blijven we ook hierna regelmatig aandacht besteden aan de Meldcode.

Webinar ‘Werken met Positieve Gezondheid: Ervaringen in Limburg

Op 3 juni vond er een webinar plaats over het werken met Positieve Gezondheid. Het webinar bestond uit twee delen. In het eerste deel nam Gili Yaron (Universiteit Maastricht) de deelnemers mee in de resultaten van haar onderzoek naar de introductie van Positieve Gezondheid in Limburg en de lessen die we daaruit kunnen leren.

In het tweede deel vertellen onze collega’s Daniëlle van der Helden en Joyce Ophelders over de ontwikkeling van de training ‘Positief gezond voor burgers’, die zij als intaker bij Heerlen STAND-BY! ontwikkelden en de ervaringen hiermee.

Nieuwe gebiedsmanager: Jessie van Wijk

Vanaf 1 augustus 2021 is het de eer aan Jessie van Wijk om Kees van Kemenade, die met welverdiend pensioen gaat, op te volgen als gebiedsmanager in gebied 4 binnen Heerlen STAND-BY! Jessie stelt zich graag even voor;

Mijn naam is Jessie van Wijk, ik ben 34 jaar oud, geboren en getogen in Heerlen en sinds 2009 werkzaam bij moederorganisatie Alcander. De laatste jaren ben ik voornamelijk actief geweest als projectmanager van Heel Heerlen Beweegt. In 2020 ben ik gestart als projectleider bij JENS en was daarnaast kwaliteitscoördinator bij Alcander.
Op dit moment maakt Kees mij helemaal wegwijs binnen de coöperatie, zodat ik op 1 augustus een goede, frisse start kan maken in het mooie gebied 4!

Terugblik inspiratiesessie: samen voor een gezond Hoensbroek

Integraal werken in de wijk door zorg- en welzijnspartijen met positieve gezondheid als uitgangspunt heeft in Hoensbroek de afgelopen drie jaar veel aandacht gehad. Het project Integrale Wijkaanpak (IWA) Hoensbroek was één van de aanjagers van deze ontwikkeling.

Per 1 april 2021 is de projectperiode IWA Hoensbroek afgerond. De hoogste tijd voor een uitwisseling over de ervaringen en het afronden van de eindevaluatie. Hoe kan dat beter samen met de partijen in de wijk en binnen de huidige mogelijkheden vanuit de wijk? Op donderdag 25 maart vond een digitale sessie plaats vanuit Buurtpunt De Koffiepot in Hoensbroek.

Kim Prevoo die als manager van Heerlen STAND-BY! betrokken was bij het project, benadrukte nogmaals het belang van integraal werken in de wijk. Aan de hand van de genoemde  succeservaringen gaan partijen in Hoensbroek aan de slag met een digitaal platform, 1SociaalDomein.

Deze inspiratiesessie is daarmee tevens de start van een pilot binnen 1SociaalDomein, Samen Heerlen Gezond. Een platform dat bijdraagt aan de onderlinge samenwerking voor een gezond Hoensbroek, door en voor professionals in de wijk! Klik hier voor meer informatie over het platform 1SociaalDomein. De pilot vindt plaats met ondersteuning vanuit de preventiecoalitie Heerlen en VEZN.

Lees meer op www.mijnlevengezond.nl  of bekijk de video.

 

Nieuwe gebiedsmanager voor gebied 2 

Vanaf medio mei is Ruud Meers voor 26 uur aan de slag als gebiedsmanager in gebied 2. Daarnaast blijft hij nog 12 uur actief bij zijn moederorganisatie Mondriaan.

Ruud heeft de opleiding tot verpleegkundige gevolgd en is heeft afgelopen 30 jaar bij Mondriaan gewerkt. Daar heeft hij, in verschillende functies, vooral in de kliniek gewerkt. Op dit moment is hij afdelingshoofd op de open opname afdeling Welland in Heerlen.

Wie is Ruud Meers?

Ik ben 55 jaar en woon in Riemst (België) en heb een vriendin en 2 kinderen. Mijn vrije tijd besteed ik graag aan dingen die iets met sport en natuur te maken hebben. Zo speel ik wekelijks een potje zaalvoetbal met vrienden en daarnaast ben ik heel graag actief in mijn tuin.

Ik hoop Heerlen STAND-BY! en haar medewerkers snel beter te leren kennen en kijk er naar uit om jullie op de verschillende plekken en onder verschillende omstandigheden te ontmoeten. Het is voor mij een uitdaging om in een heel ander vakgebied aan de slag te gaan en ik kijk er met heel veel zin en enthousiasme naar uit.

We wensen Ruud alvast heel veel succes en vooral plezier in zijn nieuwe rol!

Resultaten onderzoek individuele begeleiding

Een belangrijk onderdeel van onze ondersteuning is de individuele begeleiding. Daarom lieten we hier in de afgelopen maanden onderzoek naar laten uitvoeren. Het onderzoek werd uitgevoerd door Jerôme van Dongen, docent-onderzoeker van het lectoraat Wijkgerichte Zorg van Zuyd Hogeschool in samen werking met onze kwaliteitsmedewerker Thea Verkoeijen. In het onderzoek werd gebruik gemaakt van de Effectencalulator.

Ervaringen en meerwaarde

Doel van het onderzoek was het in beeld brengen van de ervaringen met en meerwaarde van de individuele begeleiding door STAND-BY! Hierbij stonden de volgende onderzoeksvragen centraal:

 • Wat is er anders aan de individuele begeleiding door HSB?
 • Hoe wordt dit ervaren door de cliënt?
 • Hoe wordt dit ervaren door de begeleider?
 • Wat is er nodig om de individuele begeleiding binnen HSB optimaal vorm te geven?

In de factsheet van het onderzoek lees je een samenvatting van de resultaten.

´Van zorgen voor, naar zorgen dat´ met Positieve Gezondheid

In Nederland hebben we de neiging om iedereen in hokjes te plaatsen. Het is belangrijk dat we gaan kijken naar de mens in ál zijn facetten en niet alleen naar zijn diagnose. Hiervoor is een ander instrument nodig, zodat je de juiste zorg op de juist plek krijgt. En dat instrument is het spinnenweb van Positieve Gezondheid.

De beweging Limburg Positief Gezond ging in gesprek met Paul Schefman en Thea Verkoeijen, beiden verbonden aan Heerlen STAND-BY! Dit resulteerde in een mooi artikel over de rol van Positieve gezondheid van Heerlen STAND-BY!

“We willen allemaal de Limburgse burger gezonder maken. Dat staat buiten kijf”. 

Waar staan we voor?

Heerlen STAND-BY! is inmiddels aan het vijfde jaar van haar bestaan begonnen. De roerige beginjaren van de organisatie zijn voorbij. De meeste medewerkers hebben hun plekje binnen de coöperatie wel gevonden en onderschrijven de werkwijze van STAND-BY!, zo blijkt uit de jaarlijkse medewerkers onderzoeken. Maar in de loop van de jaren was het gezamenlijk beeld  wat verwaterd. En sinds de start van STAND-BY! zijn er heel wat medewerkers vetrokken en nieuwe voor in de plaats gekomen. Tijd voor een herijking dus.

Gezamenlijk beeld

Na een voorstel van medewerkers, zijn we eind 2020 aan de slag gegaan met het thema ‘Professionaliteit’ en hebben we hier een traject voor uitgezet. In dit traject, waar we het hele jaar 2021 voor uit trekken, stellen we samen onze basiswaarden opnieuw vast, bekijken wat essentieel is voor STAND-BY! en wat ons uniek maakt. Een werkgroep, waarin ieder SBT vertegenwoordigt is, bepaalt de koers en de onderwerpen in het traject.

Elk SBT verkennen de vragen met elkaar en bepalen wat de antwoorden hierop voor hen persoonlijk, voor de cliënt en voor hun team betekenen. Hiermee beogen we niet alleen persoonlijke groei bij medewerkers maar ook een hechter functionerend team te realiseren.

Aanscherping

Inmiddels hebben we samen onze missie en visie aangescherpt en kijken we naar de grondhouding en competenties van een medewerker bij STAND-BY!

In de loop van het jaar gaan we ook nog met de volgende vragen aan de slag:

 • Wat vinden we van de transformatie van ons aanbod?
 • Hoe gaan we met specifieke doelgroepen om?
 • Beschikken we over de juiste deskundigheid?
 • Zijn taken en verantwoordelijkheden duidelijk?
 • Zijn we eenduidigheid in het methodisch handelen?
 • Welke mogelijkheden zien wij om deze relaties te versterken?

Aan het eind van dit jaar evalueren we het traject dat we samen doorlopen hebben en bespreken we of er andere thema’s zijn die we nog aan de orde willen stellen.

Sociaal Maatje staat voor eenzame Heerlenaren klaar

Op 1 oktober werd het burgerinitiatief ‘Heerlen Against Corona’ onderdeel van Alcander en ging verder als ‘Sociaal Maatje’. Ook Heerlen STAND-BY! is nauw betrokken bij dit initiatief. Bijna 130 vrijwilligers zetten zich via Sociaal Maatje in voor eenzame Heerlenaren.

De afgelopen vijf maanden tijd hielpen zij maar liefst 137 mensen. Er werden vele bijzondere ‘matches’ gemaakt op basis van gemeenschappelijke interesses en vaak ontstond er een echte ‘klik’. De maatjes zorgen niet alleen voor een stuk gezelligheid en een luisterend oor, maar bieden  ook praktische hulp als iemand geen of een beperkt eigen netwerk heeft. Zo kunnen zij bijvoorbeeld helpen bij het doen van boodschappen, koken, de hond uitlaten, kleine klusjes, ziekenhuisvervoer en meer.

Bijzonder kerst voor minima

Tijdens de feestdagen organiseerde Sociaal Maatje in samenwerking met Caritas045 en SchuldHulpMaatje Parkstad de actie ‘Kerstmaatjes’. Bijna 190 inwoners van Parkstad met een minimuminkomen konden een feestelijk driegangendiner afhalen. Daarnaast werden 50 mensen aan elkaar gekoppeld als kerstmaatje. Zij vierden de Kerst samen!

Hulp hard nodig tijdens lockdown

Nadat nieuwe lockdown ingegaan was, bleek de hulp van Sociaal Maatje extra hard nodig. In de periode van kerst tot februari kregen wij twee keer zoveel vragen als normaal. Inwoners van Heerlen en omgeving die in quarantaine moesten of gevoelens van eenzaamheid of depressie kregen door de aangescherpte maatregelen konden bij ons terecht.

#OokAlleen

Met het project #ookalleen besteedt Sociaal Maatje aandacht aan jongvolwassenen die een gevoel van eenzaamheid ervaren. Een tiental jonge Heerlenaren die zich alleen voelen werden door ons geïnterviewd. Van deze gesprekken werden korte video’s gemaakt die op onze social media verschijnen. Samen gaan wij kijken hoe we dit probleem kunnen aanpakken.

Samenwerking Meldpunt Eenzaamheid

Binnenkort gaat onze postercampagne in samenwerking met Meldpunt Eenzaamheid van de gemeente Heerlen van start. Zo hopen wij nog meer Heerlenaren te kunnen attenderen op onze diensten en meer mensen te motiveren vrijwilliger te worden bij Sociaal Maatje! Voor deze postercampagne maakte lokale fotograaf Ginger Bloemen portretten van een diverse groep Heerlenaren.

In de media

Sociaal Maatje was de afgelopen maanden veelvuldig in het nieuws! Zo werden we uitgelicht in een groot interview met De Limburger en waren wij te zien met diverse items bij L1 en Wij Zijn Limburg.