Artikelen die alleen via de Update van Heerlen STAND-BY! te lezen zijn
– NIET BESTEMD VOOR ALGEMENE PUBLICATIE-

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek en de evaluatie over 2018 kwam het volgende naar voren:

Tevredenheid van medewerkers

 • 80% van de medewerkers geeft aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over het werken bij STAND-BY!
 • 18 % is neutraal
 • 2% is niet tevreden

Medewerkers noemden als belangrijkste voordelen aan het werken bij STAND-BY!:

 • de samenwerking met ketenpartners;
 • het werken binnen een buurt/gebied;
 • de vrijheid om zelf invulling te geven aan de werkzaamheden.

Zij benoemen de volgende nadelen aan het werken bij STAND-BY!:

 • dubbele administratie en registratie;
 • samenwerken in team/collega’s die vasthouden aan oude werkwijze;
 • frictie moederorganisatie en STAND-BY!

Wat gaan we met deze resultaten doen?

De resultaten van het onderzoek worden binnen de teams besproken. De acties die er uit voort komen, worden opgenomen in de gebiedsplannen.

Programmalijnen verfijnd

In de eerste maanden van dit jaar verfijnden we de volgende programmalijnen

 • Inzet van groepsgerichte activiteiten bij veel voorkomende individuele ondersteuningsvragen (afname van individuele ondersteuning).
 • Inzet op participatie in plaats van dagbesteding (leerwerktrajekten en buurtgerichte participatieprojecten).
 • Verbinden van groepsgerichte welzijns- en zorgactiviteiten.
 • Opzetten van lotgenotencontacten.
 • Werven en inzetten van vrijwilligers bij groepsgerichte activiteiten.
 • Ontwikkelen van een visie op vervoer.

Eerste ervaringen ‘Mijn Plan’

Na de eerste twee maanden waarin we gewerkt hebben met ‘Mijn Plan’ zien we al een aantal gedeelde ervaringen:

 • “Wat sta ik er eigenlijk belabberd voor. Confronterend, maar geeft wel inzicht.” (cliënt)
 • “Als ik mijn spinnenweb zo zie, dan valt het eigenlijk nog best mee. Dan ben ik best blij met mijn leven.” (cliënt)
 • “Wat een leuke vragen, net een Libelle-testje.” (cliënt)
 • “Mijn cliënt heeft moeite met het begrijpen van de vragen in het spinnenweb. Hoe vereenvoudigen we dit?” (medewerker)
 • “Niet in elke situatie is het spinnenweb een passend instrument, maar een ander gesprek voeren kan dan wel.”(medewerker)
 • “Het andere gesprek voeren vraagt om vertrouwen en het kunnen toepassen van verschillende gesprektechnieken. Kunnen we deze meer oefenen? “(medewerker)

Bedrijfsvoering

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Het MTO 2018 is uitgezet, bij zowel de groep medewerkers van vorig jaar (SBT en TAB) als bij de andere groep medewerkers (medewerkers groepsondersteuning en team opbouwwerk).
Voor de eerste groep kunnen we de uitkomsten dus vergelijken met vorig jaar. Voor de tweede groep hebben we een 0-meting.
We kijken uit naar de resultaten die we eind februari verwachten.

Terugbrengen administratieve last

Voor het belangrijkste onderdeel in het terugbrengen van de administratieve last, het reduceren van dubbele registratie op cliëntniveau door medewerkers, is na het goedkeuren van de begroting van 2019een projectopdracht uitgezet .
In december is met de uitvoering gestart. We liggen op koers met de inventarisatieronde langs de leden en we zien nog geen beren op de weg om de registratie anders aan te pakken.

Werkgroep Toezicht

Eind 2018 startte de werkgroep toezicht. Deze werkgroep bestaat uit een afvaardiging van de toezichthouders van de leden en komt met een advies over waardengericht toezicht op de quattro aim. Verwachting is dat het advies in de komende maanden klaar is.

Nieuw bekostigingssystematiek leveranciers

Eind december hebben we onze leveranciers ontvangen en wegwijs gemaakt in de nieuwe bekostigingssystematiek. We gaan werken met een lumpsum per cliënt in plaats van p*q.  Leveranciers krijgen hierdoor meer regelruimte en minder administratieve last.
De leveranciers waardeerden onze communicatie hierover en het merendeel ziet de voordelen van de nieuwe bekostigingssystematiek.
Echter blijven de leveranciers en masse aangeven dat ondersteuning leveren die zij leveren in Heerlen verliesgevend is.

Outreachende werkwijze participatie gestopt

Begin december hebben we in goed overleg met de gemeente besloten om te stoppen met de outreachende werkwijze om 250 participatiewetcliënten te matchen richting vrijwilligerswerk en dagbesteding. Reden hiervoor is dat we in de praktijk tegen teveel hick-ups aanliepen en de ambities van de gemeente en STAND-BY! niet met elkaar overeenstemden.
Ondanks dat, is het goede nieuws dat wij jaarlijks meer dan 250 cliënten met een uitkering activeren, trainen en verder helpen op de participatieladder, conform onze SROI-opgave.

Contractverlenging

Om een besluit te kunnen nemen over het al dan niet te verlengen van het contract met de gemeente vanaf 2020 is een aantal inzichten nodig.
De eerste stap hierin is met elkaar evalueren.  Met ALV, Bestuur, directie, leidinggevenden en MT evalueerden we intern op 17 december. Op 8 februari 2019 volgt de evaluatie met de gemeente, waarna de gemeente met het Bestuur/directie op 22 februari het huidige contract evalueert.

Formatie

Na de financiële vertaling van de beschikbaarheid van medewerkers (intakers, kwartiermakers, praktische thuisbegeleiders en ambulante begeleiders), vindt nu de formatieve en personele invulling plaats. Een puzzel die, meer dan verwacht, complex is.

Transformatie

Opening Buurtpunten

De laatste twee maanden van 2018 openden we maar liefst vier Buurtpunten:

 • Buurtpunt Laurier (gebied 2)
 • Buurtpunt The Break (gebied 3)
 • Buurtpunt The Flash en Buurtpunt Peter Schunck (gebied 4)

Deze Buurtpunten volgden op de opening van Buurtpunt De Koffiepot in gebied 1; een ongekend succesnummer dat nu al uit haar voegen is gegroeid.

Bekijk hier een foto impressie van de openingen van de Buurtpunten.

Toetreding Mondriaan

Door de toetreding van Mondriaan als lid van onze coöperatie op 1 januari 2019 kan onze dienstverlening nog verder transformeren.
Zo voert Mondriaan de inloop GGZ uit, evenals het familiespreekuur, herstelgroepen en informatiebijeenkomsten GGZ in de buurten.  Deze diensten kunnen nu verder geïntegreerd worden in het palet in de buurt.

Inzet studenten

Door onze samenwerking met Zuyd Hogeschool starten begin februari zo’n 80 studenten in de buurten van Heerlen. Zij verbinden zich voor 10 weken aan de verschillende brede SBT’s. Daar gaan zij aan de slag met onderzoeksvragen die daar liggen in relatie tot de gebiedsplannen.
Daarnaast studeren drie studenten bij ons af met een onderzoek gericht op de transformatie van de dagbesteding. In de periode februari-september gaan zij aan de slag.
Tot slot zijn 3 studenten betrokken bij Mijn Plan. Zij gaan het gebruik van dit nieuwe instrument monitoren.

Scholing positieve gezondheid

In het najaar van 2018 adviseerden we de Provincie Limburg over het scholingsplan Positieve Gezondheid in het kader van de sociale agenda. Op verzoek van Provincie deelden we onze ervaringen, ideeën en behoeften met de auteur van dit scholingsplan.
Dit plan is inmiddels gereed en ligt ter beoordeling en uitvoering bij Provincie Limburg. In het eerste kwartaal van 2019 worden de voorbereidingen getroffen. Waarschijnlijk wordt in het tweede kwartaal gestart met het trainen van de medewerkers in gebied 2, 3 en 4.

Collegebezoek 22 januari

Op 22 januari was het College van B&W van Heerlen bij ons op bezoek.

Tijdens dit bezoek konden zij ervaren hoe wij transformeren en welk effect dit heeft op inwoners en buurten.

Werkbezoek wethouders Keulen en Van Zutphen

In december liepen wethouders Keulen en Van Zutphen, afzonderlijk van elkaar, een dag mee in de praktijk. Ze spraken met cliënten, buurtbewoners, medewerkers en deden mee aan activiteiten in Buurtpunt De Koffiepot.

 

Integrale wijkaanpak

Onder aanvoering van IWA (Integrale Wijkaanpak)  zijn de data  over zorgvragen, -behoefte en –aanbod in de cure en care opgehaald, geanalyseerd en gepresenteerd.

Wij organiseerden op basis van deze analyse twee bijeenkomsten met de centrale vraag ‘Hoe positief gezond is Hoensbroek?’. Op 21 november vond de burgerbijeenkomst met ondersteuning van Burgerkracht plaats en op 6 december de bijeenkomst met vele professionals in Hoensbroek. In 2019 worden de bevindingen van burgers en professionals samengevoegd en organiseren we hierover een gezamenlijke bijeenkomst

Anders organiseren: Ruwaard aanpak

In 2018 heeft IWA samen een aantal stappen gezet, zoals de gezamenlijke scholing positieve gezondheid en een gezamenlijke data-analyse van zorgvragen, zorgbehoefte en zorggebruik. Nu is het tijd voor the next level.
Wij zijn voornemens om per 1 april met de partners (huisartsen, nieuwe GGZ-partners, wijkverpleging en gemeente) de dagelijkse praktijk te gaan organiseren conform de Ruwaard-aanpak. Dat betekent samenwerken, whitelabel, inzetten wat nodig is in plaats van mogelijk is en ontschotten.

Deze aanpak lijkt sterk op de onze, met dat verschil dat de cure erbij betrokken wordt. De voorbereidingen hierop treffen we op dit moment.

Positieve gezondheid in Hoensbroek

Nu de medewerkers geschoold zijn op het gebied van positieve gezondheid, borgen we dit gedachtegoed door instrumenten en werkprocessen aan te passen. Dat doen we onder andere door:

Implementatie ‘Mijn Plan’

Wij zijn deze maand gestart met Mijn Plan. Het plan waar de cliënt eigenaar van is, dat gebaseerd is op positieve gezondheid en dat administratie arm is.  Dit plan gebruiken we bij cliënten met enkelvoudige en meervoudige problematiek.
Mijn plan is tot stand gekomen in samenwerking met medewerkers en Zuyd Hogeschool helpt ons bij de doorontwikkeling ervan.
We experimenteren met ‘Mijn Plan’ in het eerste half jaar van 2019.

Activiteitenwaaier

We zijn gestart met het maken van een ‘waaier’ ons activiteitenaanbod, gebaseerd op de zes pijlers van positieve gezondheid en de kantelingsprincipes. Voor medewerkers, cliënten, vrijwilligers en mantelzorgers is zo snel duidelijk welk aanbod we hebben voor welke vraag en wat we nog moeten ontwikkelen.