Artikelen die alleen via de Update van Heerlen STAND-BY! te lezen zijn
– NIET BESTEMD VOOR ALGEMENE PUBLICATIE-

Buurtplatforms online

Sinds kort zijn de nieuwe buurtplatforms online. Op deze platforms kan iedereen zien wat er in zijn eigen omgeving te doen is en welke organisaties er actief zijn. Als ze een gratis account aanmaken, kunnen bewoners ook zelf een bijdrage leveren, zien wie hun buren zijn of een vraag of aanbod op het prikbord plaatsen.

Tegenslag door corona

Samen met vrijwilligers, buurtorganisaties en andere actieve partijen hebben onze opbouwwerkers hard gewerkt om de platforms gevuld te krijgen. Helaas heeft corona al een aantal keren roet in het eten gegooid. Door corona is het aantal activiteiten van organisaties dit jaar beperkt gebleven. Dit is ook terug te zien in de agenda.

Een stevige basis

Het afgelopen jaar hebben we in ieder geval een stevige basis gelegd voor een platform dat mensen, organisaties en initiatieven in de Heerlense buurten met elkaar kan verbinden. En waar snel en eenvoudig terug te vinden is wat er allemaal te doen is in de buurt. Zodra er volgend jaar weer meer mogelijk is, starten we ook een publiekscampagne om de inwoners van Heerlen op het platform te attenderen.

De platforms

Je kunt nu alvast een kijkje nemen op de verschillende platforms. Er zijn op dit moment vier platforms, één voor elk gebied in Heerlen. Daarnaast is het mogelijk om het overzicht van heel Heerlen te bekijken.

www.hoensbroekonline.nl
www.heerlerheideonline.nl
www.heerlencentrumonline.nl
www.heerlenzuidonline.nl
www.wijkconnect.com/heerlen

Werkgroep vervoer krijgt groen licht

De werkgroep Vervoer van Heerlen STAND-BY! (HSB) heeft onderzocht hoe het vervoer van cliënten efficiënter kan worden georganiseerd. De eerste plannen zijn inmiddels gepresenteerd aan de ledenvergadering van HSB en de werkgroep heeft groen licht gekregen om de plannen verder uit te werken.

Dat betekent dat we in eerste kwartaal van 2021 een pilot willen starten met een vervoersdienst in een deel van Heerlen. Een belangrijk onderdeel hiervan is een centrale leer-/werkplaats. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten en ervaring van Relim, één van de leden van de coöperatie.  Uiteraard wordt daarbij ook gebruik gemaakt van menskracht en materiaal van de overige coöperatieleden.

De bedoeling is om de vervoersdienst fasegewijs uit te breiden naar heel Heerlen

Uniforme werkwijze meldcode ‘Huiselijk Geweld en Kindermishandeling’

Tot nu toe werkt onze medewerkers volgens de richtlijnen van de moederorganisaties met de meldcode ‘Huiselijk Geweld en Kindermishandeling’. Om ervoor zorgen dat al onze medewerkers een uniforme werkwijze hanteren, hebben we samen met JENS en in nauwe afstemming met het Expertiseteam een gezamenlijke werkwijze ontwikkeld.

300 deelnemers in Heerlen

De implementatie van de uniforme werkwijze vindt plaats aan de hand van een implementatieprogramma, dat wordt uitgevoerd in het laatste kwartaal van dit jaar. Een introductiebijeenkomst in het kader van dit programma heeft inmiddels plaats gevonden. Hier namen ongeveer 300 medewerkers uit Heerlen deel. In totaal volgen bijna 390 medewerkers het programma.

Implementatieprogramma

Met het implementatieprogramma geven we een stevige impuls de meldcode ‘Huiselijke geweld en kindermishandeling’. Het implementatieprogramma bestaat uit vier onderdelen:

  • Een kick-offbijeenkomst in september, waarin het belang van de meldcode centraal staat.
  • Een e-learning via Augeo in oktober, waarin het gebruik en de toepassing van de meldcode wordt toegelicht.
  • Vertaling naar de praktijk in november/december, waarbij we de processen en de werkwijze in Heerlen toelichten.
  • Borging in casuïstiek en overleg begin 2021, waarbij we casussen bespreken over huiselijk geweld en kindermishandeling en medewerkers ondersteunen bij de behandeling daarvan.

Van individueel naar collectief

De komende jaren willen we meer inzetten op groepsbegeleiding, groepswerk en zelfregiegroepen. We zien namelijk dat dit voor veel cliënten een goede vorm van ondersteuning is. In een groep leren de deelnemers van elkaar, kunnen ze elkaar tot steun zijn en realiseren mensen zich dat ze niet de enige zijn die ergens moeite mee heeft.

Daarnaast is collectieve begeleiding een efficiënte vorm van ondersteuning, die ons de kans biedt om meer mensen te ondersteunen.

Vakgroep collectieve ondersteuning

Afgelopen zomer hebben we een vakgroep collectieve ondersteuning gevormd. In deze vakgroep zitten vertegenwoordigers van het groepsmaatschappelijk werk en groepsbegeleiders uit alle gebieden. De zomerperiode hebben we gebruikt om een plan te maken. Doel van dit plan: de verschillende vormen van collectieve ondersteuning in Heerlen samen verder ontwikkelen.
De rest van het jaar gebruiken we om de randvoorwaarden, zoals een inventarisatie van het collectieve aanbod en de mogelijkheid om groepsaanbod in KEDO te registeren, op orde te brengen. In 2021 starten we met het realiseren van onze doelen.

Onder collectieve ondersteuning verstaan we groepsbegeleiding, het groeps-maatschappelijk werk en  zelfregiegroepen.

Bewonersinitiatief Buurttuin Vrieheide

In het kader van zijn afscheid bracht (inmiddels oud-) burgemeester Roemer een bezoek aan ‘de buurttuin’ aan de Versiliënboschweg in Vrieheide. Het bewonersinitiatief, dat 2020 is ontstaan wordt ondersteund door Heerlen STAND-BY! Daarnaast hebben we ook een eigen stukje tuin voor cliënten. Vrijwilligers werken, samen met de opbouwwerker van STAND-BY!, aan de verdere uitbouw van dit bewonersinitiatief.

Broedplaats voor initiatieven en ontmoetingen

De oude volkstuin werd door de buurtbewoners omgetoverd tot een plek waar het goed toeven is. Een plek om te tuinieren en andere bewoners te ontmoeten. Voor de toekomst zijn er nog genoeg plannen. Bijvoorbeeld om leuke workshops en kleinschalige evenementen te organiseren voor buurtbewoners, met muziek, kunst en cultuur. Door deze mix van activiteiten heeft de buurttuin de potentie om zich te ontwikkelen tot een bruisende plek voor ontmoeting en een broedplaats voor nieuwe impulsen voor de buurt.

Heerlen against Corona verder als project Sociaal Maatje

Vanaf 1 oktober starten we met het project Sociaal Maatje. Dit project is ondergebracht bij Alcander, maar volgt de werkwijze van Heerlen STAND-BY! Alcander heeft Amber Helena Reisig als projectleider aangesteld. Zij was tot voor kort de projectleider van Heerlen against Corona en heeft in het afgelopen half jaar een projectorganisatie opgezet waarbij enkele honderden vrijwilligers zich inzetten om diensten te leveren voor mensen die als gevolg van Corona aan huis gebonden waren.

Samenwerking Sociale Buurtteams

Heerlen against Corona stopte op 1 oktober en gaat vanaf die datum verder als Sociaal Maatje. De vrijwilligers van Sociaal Maatje werken samen met de Sociale Buurtteams en helpen mensen in Heerlen die ondersteuning nodig hebben bij bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen, het uitlaten van de hond of bij een bezoek aan huisarts of ziekenhuis.

Netwerk verbreden

Het gaat vaak om mensen die een beperkt sociaal netwerk hebben. Sociale maatjes stimuleren deze mensen om hun netwerk te verbreden en wijzen hen op de mogelijkheden en activiteiten in de buurt en introduceren hen in de Buurtpunten van STAND-BY! Zo leveren de Sociale Maatjes een bijdrage aan het voorkomen van eenzaamheid.

Het project Sociaal Maatje wordt op dezelfde wijze georganiseerd als het zeer succesvolle project Schuldhulpmaatje.

Focus op ontwikkeling cliënt

Hoe kunnen we de visie van Heerlen STAND-BY! vertalen naar dagbesteding? Past het huidige aanbod daarbij? En hoe passen we de werkwijze van STAND-BY! toe in dagbesteding. De antwoorden op deze vragen hebben we opgenomen in een visie op en een voorstel voor de transformatie van de dagbesteding.

Andere manier van denken

Het begint bij een andere manier van denken, die al start bij de intake. Tijdens de intake kijken we naar de talenten van de cliënt en het stimuleren van zijn ontwikkeling. Daarnaast introduceren we zogenaamde hybride arrangementen: verschillende vormen van ondersteuning, waar daginvulling een onderdeel van is.

Actief in de buurt

Daarnaast verleggen de aandacht van doelgroepen naar activiteiten en diensten die zoveel mogelijk ten goede komen aan de buurt. Ook streven we ernaar om dagbesteding die nu bij leveranciers plaats vindt, uit te laten voeren door leden van STAND-BY!

Verdere uitwerking

Het plan is besproken in de Algemene Ledenvergadering van 30 september. Intussen zijn we gestart met de uitwerking van de visie op dagbesteding. Op 8 oktober vindt er een kick-off bijeenkomst plaats met intakers en vertegenwoordigers dagbesteding van de moederorganisaties. In deze bijeenkomst nemen we hen mee in onze nieuwe visie. Ook heeft één van onze intakers de rol gekregen van ‘adviseur dagbesteding’. Zij ondersteunt collega-intakers bij de keuze voor een daginvulling op basis van de transformatie gedachte.

Heerlen STAND-BY! nu ook op LinkedIn

Sinds kort is Heerlen STAND-BY! ook te vinden op LinkedIn. Op onze pagina delen we regelmatig nieuws over STAND-BY!, vacatures of relevante berichten over het Sociaal Domein. Dus wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelen bij Heerlen STAND-BY!?

Volg ons dan op LinkedIn:.https://www.linkedin.com/company/heerlen-stand-by

Meldpunt Eenzaamheid gestart

In juli startte het Meldpunt Eenzaamheid Heerlen. Het meldpunt gaat eenzaamheid te lijf door inwoners met de juiste personen in contact te brengen. Iedereen die zelf eenzaam is, maar ook familieleden, kennissen, professionals die zich zorgen maken over eenzaamheid kunnen zich melden bij het Sociaal Portaal (045-5604004) of bij Heerlen STAND-BY! (045) 711 15 51.

Direct bij de juiste persoon

Alle meldingen komen terecht bij de Sociale Buurtteams van Heerlen STAND-BY! Afhankelijk van de leeftijd van de persoon neemt de jeugdconsulent of een medewerker van het Sociaal Buurtteam contact met hem of haar op. Alle meldingen worden binnen 3 werkdagen opgepakt.

Veertien meldingen in eerste maand

In de eerste maand na de start meldden zicht veertien mensen bij het meldpunt. Daarbij zitten naast mensen die zich eenzaam voelen ook mensen die zich als vrijwilliger aanbieden, aldus Dagblad De Limburger.

Heerlen STAND-BY! in nieuwsbrief Positieve Gezondheid

Deze week verscheen een artikel van Thea Verkoeijen, Implementatiecoach Positieve Gezondheid bij STAND-BY! en lid van het kernteam Limburg Positief gezond in de nieuwsbrief van de Beweging Limburg Positief Gezond.

In het artikel gaat Thea in op allerlei nieuwe ontwikkelingen die door corona ontstaan bij STAND-BY!. Daarnaast vertelt zij over het scholingsplan positieve gezondheid dat op dit moment uitgevoerd wordt.

Lees hier het hele artikel>