Nieuws van en over Heerlen STAND-BY!

Bekijk onze video over begeleiding thuis

In deze video spelen thuisbegeleider Angelique en één van haar cliënten, Sandra, de hoofdrol. Beiden leggen uit wat er veranderd is in de manier van werken, sinds Heerlen STAND-BY! van start is gegaan.

Meer video’s vind je op onze mediapagina.

 

Video ouderendiner in Beersdal

Begin november waren we op bezoek bij bewonersinitiatief De Beersdallertjes. Regelmatig organiseren zij een diner voor de oudere bewoners van Beersdal op locatie Zeezicht. Met een beetje hulp van gebiedsregisseur Susan Hurenkamp en opbouwwerker Jeroen Hoovers, zetten ze een succesvolle activiteit op.

Het initiatief is een mooi voorbeeld van de manier waarop Heerlen STAND-BY! bewoners ondersteunt om hun wijk leefbaar te houden en meer samenhang in de wijk te realiseren.

 

Tijdschrift voor Gezondheidswetenschapen schrijft over Heerlen STAND-BY!

Het wetenschappelijke Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen publiceerde onlangs een artikel over Heerlen STAND-BY!. Het Nederlandstalige tijdschrift publiceert artikelen op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg.

In het artikel komen Elvira van Bergen, directeur van de coöperatie, en Sylvia Moorer, begeleider bij Heerlen STAND-BY! aan het woord. Ze vertellen over het ontstaan van en de ontwikkelingen bij de coöperatie en over de nieuwe manier van werken binnen Heerlen STAND-BY!

Lees hier het artikel>>

Leergemeenschap Heerlerheide van start

Naar zorg en maatschappelijke ondersteuning die beter aansluiten bij behoefte burger  

Leergemeenschap gaat inhoud geven aan nieuwe aanpak van Heerlen STAND-BY!

 Met de start van de innovatieve leergemeenschap in het stadsdeel Heerlerheide geeft Heerlen STAND-BY! burgers een krachtige stem in de vernieuwing van de maatschappelijke ondersteuning. Heerlen STAND-BY! is de coöperatie van zorg- en welzijnsorganisaties die in opdracht van de gemeente burgers begeleidt en ondersteunt. “Met de leergemeenschap kunnen we echt inhoud geven aan de nieuwe aanpak en daar zijn we heel blij mee”, zegt wethouder Peter van Zutphen van Heerlen. 

Volgens Peter van Zutphen is het niet eenvoudig om als professional van de ene op de andere dag op deze nieuwe manier te gaan werken. “Een vraag is bijvoorbeeld hoe je goed met andere professionals kunt samenwerken in de coöperatie en hoe je de informele zorg daar meer bij betrekt. Dat zijn vragen die we in het gemeentehuis zouden kunnen beantwoorden, of zouden kunnen voorleggen aan de directie van Heerlen STAND-BY!, maar dat wordt geen succes. Het is veel beter als medewerkers dat zelf doen, samen met buurtbewoners.” 

 Officiële start  

En dat is precies wat er in de nieuwe leergemeenschap gaat gebeuren. Deze leergemeenschap bestaat uit buurtbewoners, professionals van de verschillende zorg- en welzijnsorganisaties en onderzoekers en studenten van Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastricht. Op 5 september vond een informatieve aftrap plaats in buurtcentrum ’t Heitje in Heerlerheide, waarin betrokkenen elkaar via een speeddate sessie (beter) leerden kennen; op 3 oktober is hier de eerste officiële bijeenkomst van de leergemeenschap. Bedoeling is dat de kennis die in de leergemeenschap wordt opgedaan, straks vertaald wordt naar de werkwijze van de coöperatie in heel Heerlen.

Elvira van Bergen, directeur van Heerlen STAND-BY!, is blij dat het gelukt is om een leergemeenschap te starten. “Elke deelnemende partij afzonderlijk heeft veel kennis en een groot netwerk. Door samen te werken, komen we verder en kunnen we tot een aanpak komen die echt aansluit bij wat die burger wil”, zegt zij. De leergemeenschap gaat nu leervragen formuleren die daaraan kunnen bijdragen. “Het is belangrijk om dat samen te doen.”  

De aanpak

Onderzoeker Jerôme van Dongen is namens Zuyd Hogeschool vertegenwoordigd in de leergemeenschap. “Op deze manier verbinden we onderzoek, onderwijs en praktijk. Onze rol als onderzoekers is het ondersteunen en faciliteren van de leergemeenschap. Het idee is om in co-creatie te komen tot een betere en efficiëntere werkwijze”, zegt Van Dongen. Tot december 2019 zal de leergemeenschap elke vijf weken bij elkaar komen. Tussentijds zullen de vorderingen worden teruggekoppeld naar een klankbordgroep bestaand uit vertegenwoordigers van universiteit, hogeschool, Heerlen STAND-BY!, Adviesraad M.O., gemeente Heerlen, Huisartsenpraktijk Heerlen-Noord, Burgerkracht Limburg en CIZOP.

In de voorbije periode voerde Jerôme van Dongen al 22 oriënterende gesprekken met betrokkenen over de vraag waar zij tegenaan lopen. Dit resulteerde in 23 thema’s die als basis kunnen dienen voor de te formuleren leervragen. Voorbeeld van een vraag die kwam bovendrijven, is: hoe kunnen sociale buurtteams invulling geven aan preventie en vroegsignalering? In de eerste bijeenkomst in oktober worden de 23 thema’s besproken. “Ik heb voorwerk gedaan, maar er kunnen zeker thema’s bij of anders worden geformuleerd. En we zullen sommige thema’s prioriteit gaan geven”, zegt de onderzoeker.  

 

Integraal en buurtgericht werken

Volgens Erik van Rossum, lector Wijkgerichte Zorg van Zuyd Hogeschool, past de start van de leergemeenschap in de ontwikkelingen in de wereld van welzijn en zorg. “Integraal en buurtgericht werken vereist gezamenlijk innoveren. Daarom ondersteun ik de gedachte van de leergemeenschap”, zegt hij. Volgens hem is een andere aanpak nodig. Het bestaande zorg- en welzijnssysteem is complex, vaak aanbodgericht, erg kostbaar en heeft te kampen met een groeiend tekort aan medewerkers. Zodoende is sprake van een transformatie van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. “De vraag is: hoe krijg je het voor elkaar dat mensen meer voor zichzelf en voor elkaar gaan zorgen. Dat is een grote opgave. En Heerlen STAND-BY! zit daar bovenop.” Erik van Rossum is daarom blij met het initiatief voor de leergemeenschap.

In Maastricht en Roermond waren vergelijkbare leergemeenschappen waar onderzoekers van universiteit en hogeschool bij betrokken zijn. De ervaringen die zij hier opdeden, nemen ze weer mee naar de nieuwe leergemeenschap in Heerlerheide. Zo is in Roermond en Maastricht duidelijk te zien dat burgers en professionals van elkaar leren, zegt Marja Veenstra. Zij is als adviseur Burgerkracht Limburg bij de leergemeenschappen betrokken en is lid van de klankbordgroep. De samenspraak met burgers heeft volgens haar veel voordelen: het leidt onder andere tot betere projecten en initiatieven en een beleid dat beter aansluit bij de burger, waardoor het draagvlak voor besluiten vergroot wordt.    

 

Tekst: Karin Burhenne  

 

 

Heerlen STAND-BY! versnelt ingezette wijzigingen

Op 18 mei deed de bestuursrechter uitspraak in de zaken die door twee cliënten van Heerlen STAND-BY! zijn aangespannen tegen de gemeente Heerlen. De cliënten vonden dat ze door de nieuwe constructie geen toegang meer hadden tot de door hen gewenste en/of vertrouwde hulp.

De bestuursrechter heeft bepaald dat in beide gevallen de begeleiding van Heerlen STAND-BY! maatwerk is, omdat de ondersteuning wordt afgestemd op de kenmerken van de individuele cliënt. Ook het onderzoek voorafgaand aan de toegang tot de begeleiding van de cliënt is te diepgaand waardoor er sprake is van maatwerk.

Heerlen STAND-BY! tevreden met uitspraak

Heerlen STAND-BY!  is tevreden met de uitspraak van de bestuursrechter, omdat het aansluit bij de koers die we al langere tijd varen. We zetten vooral in op preventie en ondersteuning van groepen inwoners. Daarnaast willen we de ‘buurtredzaamheid’ vergroten. We willen dat mensen elkaar gaan helpen en daarin faciliteren wij. De uitspraak van de bestuursrechter zorgt er voor dat we de ingeslagen weg versneld zullen volgen.

Wat blijft hetzelfde?

Voor de overgrote meerderheid van de inwoners verandert er niets. Mensen die al gebruik maken van de diensten van Heerlen STAND-BY! kunnen dit gewoon blijven doen.
Inwoners kunnen nog steeds met elke (nieuwe) hulpvraag terecht bij STAND-BY!, ook als iemand een maatwerkvoorziening wil aanvragen. Deze aanvragen worden getoetst en beschikt door de WMO-consulent van de gemeente Heerlen. 

Wat verandert er?

Voor de overgrote meerderheid van de inwoners verandert er niets. Mensen die al gebruik maken van de diensten van Heerlen STAND-BY! kunnen dit gewoon blijven doen. Inwoners kunnen ook nog steeds met hun (nieuwe) hulpvraag terecht bij STAND-BY!. Maar we gaan ook een paar dingen anders doen:

  • We vragen vanaf nu niet meer dan nodig is om de vraag van inwoners duidelijk te krijgen.
  • Meer dan nu, investeren we in ondersteuning die voor iedereen in Heerlen toegankelijk is. Denk daarbij  aan buurtpunten, waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, mee kunnen doen aan activiteiten en een bijdrage kunnen leveren aan hun buurt.

Privacyverklaring Heerlen STAND-BY! online

Op 25 mei is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).   Deze nieuwe wet geeft personen meer privacy rechten. En organisaties meer verantwoordelijkheden.

Eén van de verantwoordelijkheden van iedere organisatie in EU heeft, is het opstellen van een privacyverklaring. In de privacyverklaring staat hoe en waarom de organisatie persoonsgegevens verwerkt en wat de rechten van klanten zijn. Ook Heerlen STAND-BY! beschikt over zo’n verklaring. Deze is vanaf nu ook op onze website voor iedereen beschikbaar.

Lees onze privacyverklaring>

Heerlen onderzoekt gevolgen uitspraak

Persbericht gemeente Heerlen

Afgelopen vrijdag heeft de Rechtbank in Roermond uitspraak gedaan in de bodemprocedure over de rechtmatigheid van twee besluiten van de gemeente Heerlen, genomen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Onderliggend is de Wmo-aanpak van de gemeente Heerlen aan de orde gesteld. In Heerlen wordt de ondersteuning op basis van de Wmo uitgevoerd door de coöperatie Heerlen Stand-BY!, een samenwerkingsverband van een aantal zorg- en welzijnsorganisaties.

Peter van Zutphen, wethouder Welzijn en Zorg, heeft kennis genomen van de uitspraak en denkt dat met deze uitspraak meer juridische duidelijkheid ten aanzien van de bedoeling van de Wmo wordt gegeven. In een eerste reactie laat hij weten “Gelet op de complexiteit van de materie en om redenen van  zorgvuldigheid, gaan we eerst de uitspraak van de Rechtbank goed lezen en analyseren. Daarbij zullen we met name onderzoeken welk gevolg de uitspraak heeft voor onze Wmo-aanpak. De verwachting is binnen enkele dagen een inhoudelijke reactie te kunnen geven op de uitspraak van de Rechtbank “.

Heerlen STAND-BY! heeft eigen videokanaal

Sinds kort heeft Heerlen STAND-BY! een eigen videokanaal op Vimeo (vergelijkbaar met Youtube). Op dit moment staan er pas twee video’s op, maar het is de bedoeling dat er in de loop van het jaar meer video’s bij komen.

In de eerste video blikt Herman Langenveld, voorzitter van de Adviesraad MO in Heerlen terug op het eerste jaar Heerlen STAND-BY!

De tweede video is een animatie met uitleg over Heerlen STAND-BY!. Deze video is vooral bedoeld voor professionals en verwijzers in het Sociale Domein.